Primair onderwijs

Verrijkend onderwijs spreekt talenten aan en doet recht aan verschillen.

Dit vraagt om onderwijsprofessionals die vanuit een rijke leeromgeving doelgericht  kunnen inspelen op de capaciteiten, interesses en behoeften van alle leerlingen. Om dit te realiseren zijn schoolbrede onderwijsaanpassingen noodzakelijk die ook ruimte bieden om in te spelen op individuele ontwikkelingsbehoeften.

Visie, draagvlak, deskundigheid en faciliteiten van de school vormen hiervoor de basis.

 

.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Intakeprocedure

Signaleren dat er (mogelijk) sprake is van een ontwikkelingsvoorsprong/(hoog)begaafdheid bij een kind kan op elk moment plaatsvinden, maar dient zeker een aandachtspunt te zijn bij de aanmelding van nieuwe leerlingen.

Uit onderzoek en ervaring blijkft dat signalen die duiden op een ontwikkelingsvoorsprong op jonge leeftijd al heel goed geobserveerd kunnen worden door ouders. De ervaringen die ouders in de voorschoolse jaren hebben met hun kinderen zijn daarom erg belangrijk om bij een warme overdracht aan de orde te laten komen. Naast gedragingen en interesses van kinderen, kunnen ook voorschoolse "prestaties" (bijv. tekeningen, zelf bedachte spellen, of andere producten) van kinderen bij de intake getoond of besproken worden.

Voorschoolse ontwikkeling

Ook medewerkers van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven kunnen al veel signalen opmerken. Daarom is het aan te bevelen om in de eigen regio in afstemming met dergelijke instanties eveneens een goede overdracht te realiseren.

Informatie over de voorschoolse ontwikkeling biedt veel aanknopingspunten om aan te sluiten op het ontwikkelingsniveau waar het kind bij aanvang van het basisonderwijs al staat. Deze informatie kan van verschillende bronnen afkomstig zijn, bijvoorbeeld: 

  • kind: portfolio (tekeningen en andere producten)
  • ouders: levensloopbeschrijving, indicaties van een ontwikkelingsvoorsprong
  • consultatiebureau
  • crêche/kinderdagverblijf
  • peuterspeelzaal

Inschrijving basisschool

  • gesprek met ouders en kind
  • formulier met relevante gegevens
  • observeren in rijke kleuterhoek