Inloggen?

Inloggen Help

Passend onderwijs

Passende ondersteuning met aanbod en begeleiding die ook aansluit op behoeften van begaafde leerlingen

Passend onderwijs

Passend onderwijs streeft naar een passende plek voor ieder kind, dus ook voor begaafde leerlingen met mogelijk extra ondersteuningsbehoeften. Het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO) ondersteunt samenwerkingsverbanden bij het realiseren van passend onderwijs voor begaafde leerlingen in het po en vo.

De samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs krijgen hiervoor sinds 1 augustus 2015 een extra impuls oplopend van 8 miljoen in 2015 tot 29 miljoen euro in 2019. Deze middelen zijn bedoeld om binnen passend onderwijs recht te doen aan de brede doelstelling van passend onderwijs voor alle leerlingen, waaronder hoogbegaafden. Samenwerkingsverbanden zijn bezig met het inrichten van een evenwichtig geheel van basisondersteuning en aanvullende ondersteuning, arrangementen en voorzieningen.

Ondersteuningsstructuur

Het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling realiseert een ondersteuningsstructuur op het gebied van (hoog)begaafdheid, zodat binnen samenwerkingsverbanden het onderwijs aan begaafde leerlingen op alle ondersteuningsniveaus structureel vormgegeven kan worden in de context van Passend onderwijs. In het kader hiervan voeren wij o.a. de volgende activiteiten uit.

Activiteit Toelichting
Website

Talentstimuleren.nl is hét platform voor het delen van kennis en ervaringen over talentontwikkeling en begaafdheid: voor het stimuleren van alle talenten in basis en voortgezet onderwijs!
» Meer informatie over registreren en profileren op www.talentstimuleren.nl

Electronische kaart Overzicht van scholen en organisaties die zich inzetten voor talentontwikkeling in het onderwijs, inclusief de hierbij aangesloten professionals. Met de mogelijkheid om scholen en organisaties te vinden via de interactieve kaart en om te zoeken op aanbod, expertise en geboden mogelijkheden op het gebied van talentontwikkeling en begaafdheid. 
Landelijke conferentie Jaarlijkse conferentie 'Bijzonder begaafd', waarin de nieuwste wetenschappelijke inzichten en ervaringen uit de praktijk worden gedeeld. Voor leraren (po/vo), begaafdheidsspecialisten/ -coördinatoren, (talent)coaches, psychologen, (ortho)pedagogen, (jeugd)hulpverleners, ondersteuningscoördinatoren, onderwijsadviseurs, onderzoekers, ouders, schoolleiders/bestuurders, leerplichtambtenaren, onderwijsconsulenten en andere betrokkenen rondom de begeleiding van begaafde kinderen en volwassenen.
Regionale conferenties In diverse regio's worden gedurende het jaar conferenties georganiseerd, waarbij de regionale en landelijke ontwikkelingen m.b.t. begaafdheid binnen passend onderwijs gedeeld worden. Met workshops en veel praktische tips en tools om te delen met anderen.
Online workshop De gratis online workshop 'Verrijkend onderwijs voor talentvolle en begaafde leerlingen' ondersteunt bij de professionalisering van leraren en andere betrokkenen rondom de begeleiding van begaafde kinderen. Over talentontwikkeling en begaafdheid, ruimte voor onbegrensd leren en verrijkend onderwijs.
Train-de-trainer Train-de-trainer bijeenkomsten voor o.a. onderwijsadviseurs, talentcoaches en begaafdheidsspecialisten die binnen hun werkzaamheden scholen begeleiden op het gebied van talentontwikkeling en/ of begaafdheid.
Hulpmiddelen Ontwikkelen van diverse hulpmiddelen t.b.v. de communicatie met leerlingen en ouders, waaronder de gespreksplaten over leer-/denkvoorkeuren, doelen voor ontwikkeling, talentontwikkeling, profielen van begaafde leerlingen en de begeleiding en ondersteuning van 'dubbel bijzondere' leerlingen.
Video's Praktijkvoorbeelden in po en vo worden in beeld gebracht ter inspiratie voor anderen. Dit biedt inzicht in het spectrum aan mogelijkheden dat er in de context van passend onderwijs geboden kan worden om (ook) aan te sluiten op de behoeften van begaafde leerlingen.
Monitoring Zowel nationale als internationale ontwikkelingen worden gemonitord. Eind 2016 is o.a. een inventariserend onderzoek onder alle samenwerkingsverbanden in po en vo uitgezet. De resultaten hiervan zijn gerapporteerd aan het Ministerie. Daarnaast worden ontwikkelingen gevolgd door literatuuronderzoek en conferenties (regionaal, landelijk en internationaal) .
Sparring partner Medewerkers van  het Informatiepunt zijn beschikbaar als sparring partner voor samenwerkingsverbanden om passend onderwijs voor begaafde leerlingen verder te ontwikkelen.
Samenwerken met landelijke partners Het Informatiepunt onderhoudt nauwe relaties met alle landelijke partners (verenigingen, opleidingen, netwerken, sectorraden) op het gebied van begaafdheid, o.a. door activiteiten af te stemmen, samen te werken en door hen te laten bijdragen aan de regionale en landelijke bijeenkomsten.
Advisering OCW Regelmatig vindt afstemming plaats met het Ministerie van OCW over de ontwikkelingen m.b.t. passend onderwijs voor begaafde leerlingen. Het Informatiepunt heeft hierin tevens een adviserende rol m.b.t. beleidsontwikkeling.

Onderzoek binnen samenwerkingsverbanden via online vragenlijst

SLO heeft in samenwerking met het Ministerie van OCW een online vragenlijst samengesteld, waarin de stand van zaken en de ambities binnen de samenwerkingsverbanden in beeld zijn gebracht m.b.t. aanbod voor en begeleiding van begaafde leerlingen. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in het schooljaar 2016-2017. De input uit deze vragenlijst wordt gebruikt om de ondersteuning die het Informatiepunt biedt, beter te laten aansluiten aan de behoefte van de samenwerkingsverbanden.

» Overzicht van de gestelde vragen voor samenwerkingsverbanden po, zie: schema po

» Overzicht van de gestelde vragen voor samenwerkingsverbanden vo, zie: schema vo)

Voor deze monitoring hebben 63 samenwerkingsverbanden in het po en 35 in het vo de vragenlijsten ingevuld. De rapportage van dit inventariserende onderzoek is inmiddels gepubliceerd.