Binnen thema: Talentontwikkeling

Talentontwikkeling

Kennis over talentontwikkeling draagt bij om persoonlijk excelleren mogelijk te maken. De talenten van leerlingen kunnen zo beter tot recht komen.

Het onderwijs heeft grote invloed op hun ontwikkelingsproces, dus is het belangrijk om optimaal af te stemmen op wat leerlingen nodig hebben. Hier vindt u achtergrondinformatie over talentontwikkeling.

Brede talentontwikkeling

Brede talentonwikkeling heeft betrekking op het belang van het ontwikkelen van alle talenten van kinderen. In de schoolse setting hebben prestaties vooral betrekking op de cognitieve domeinen, met name op verbaal-linguïstisch en logisch-mathematisch gebied en in mindere mate op visueel-ruimtelijk gebied. Voor het bereiken van succes wordt het belang van andere vaardigheden, zoals intra- en interpersoonlijke vaardigheden, wel steeds meer erkend.

Onderpresteren voorkomen

In brede zin kan gesteld worden dat het van belang is om alle talentgebieden aan te spreken en te ontwikkelen, zoals ook bepleit wordt door het Innovatieplatform (2006). Uit een rapport van de Onderwijsraad (2007) blijkt dat 10% van de leerlingen op de basisschool minder presteert dan te verwachten is en dat de mate van onderpresteren toeneemt naarmate het potentieel van de leerling groter is: 30% van de kinderen met een IQ rond de 130 en 60% van de kinderen met een IQ vanaf 150 presteert minder dan op grond van voorspellingen op basis van hun IQ score verondersteld wordt.

Verschillende (denk)vaardigheden ontwikkelen

Om effectief en succesvol te zijn is meer nodig dan op basis van IQ scores voorspeld kan worden. Dit is in lijn met bredere opvattingen van intelligentie, zoals de theorie van succesvolle intelligentie (Sternberg, 2003) en de theorie van meervoudige intelligentie (Gardner, 1985). Het aanspreken en ontwikkelen van verschillende vaardigheden, waarin alle talenten van kinderen worden aangesproken, is dan ook van groot belang, ook voor leerlingen met cognitief talent.

Bronnen

  • Leren excelleren.
    Innovatieplatform (2006). Leren excelleren, Talenten maken het verschil. Rapport van het Innovatieplatform.
  • Presteren naar vermogen
    Onderwijsraad (2007). Presteren naar vermogen. Advies uitgebracht aan de minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap. Onderwijsraad, Den Haag.
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties