Dubbel bijzonder

Leerlingen met kenmerken van begaafdheid en kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen noemen we "dubbel bijzonder". Meestal worden ze echter niet als zodanig (h)erkend...

Welke signalen zijn van belang om hen beter te begrijpen? Welke mogelijkheden zijn er om hen te begeleiden?

Verken binnen dit thema welke succesvolle strategieen kunnen bijdragen aan de optimale talentontwikkeling van deze bijzondere kinderen.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Moeite met reflecteren

Reflecteren is het vermogen om achteraf een (werk)situatie realistisch te beoordelen en conclusies te kunnen trekken over hoe het gegaan is.  Vanuit die conclusies is het mogelijk om de volgende keer de (werk)situatie  nog beter aan te pakken.

De begaafde leerling die moeite heeft met reflecteren zal het lastig vinden om zijn eigen aandeel in een situatie te zien. Hij kan geneigd zijn om successen toe te schrijven aan toeval (puur geluk) en falen aan zijn eigen toedoen. Ook kan het zijn dat hij nooit tevreden is met het resultaat (zie ook: emotionele problemen/faalangst).

Indien bovenstaande aansluit bij uw bevindingen bij een specifieke leerling, verken dan de volgende vragen:

 1. Wat zie je bij de leerling?
 2. Wat heeft de leerling op dit moment nodig?
 3. Wat ga je doen?
 4. Hoe ga je het realiseren?

Observeer (opnieuw) de situatie en breng deze in kaart

Wat zie je bij de leerling?

 • Geen inzicht in eigen handelen
 • Weinig inlevingsvermogen in de ander
 • Niet terug kijken naar eerder gemaakt werk, mogelijk eerder gemaakte fouten
 • Niet nakijken van gemaakte opdrachten
 • Successen toeschrijven aan geluk
 • Falen toeschrijven aan eigen onvermogen
 • ....

Tips:

 • Observeer de leerling en breng de problematiek in kaart.
 • Ga met de leerling in gesprek over hoe hij reflecteert.

Analyseer na de fase van signaleren samen met leerling, ouders en andere betrokkenen het beeld van de situatie. Bepaal wat nodig is om de situatie te veranderen en benoem de onderwijsbehoeften van de leerling.

Wat heeft de leerling op dit moment nodig?

Het is belangrijk dat de leerling ervaart dat hij zelf invloed heeft op zijn eigen ontwikkeling. Hiervoor is het nodig dat de leerling zijn eigen kwaliteiten en uitdagingen (er)kent.

 

Een leerling die moeite heeft met reflecteren heeft een leerkracht nodig die:

 • Observeert wat de oorzaak is van de reflectieproblemen en hoe dit zich uit.
 • In gesprek gaat met de leerling over welke factoren meespelen in het wel of niet kunnen reflecteren.
 • Zich kan verplaatsen in het kind en van daaruit aanpassingen kan doen in de onderwijsomgeving of in het materiaal.
 • Zorgt dat de leerstof aansluit bij het niveau en de interesse van de leerling.
 • Feedback geeft op proces en inhoud.
 • Complimenten geeft.
 • Rustig, duidelijk en consequent is.
 • Bespreekt met ouders wat gezamenlijk gedaan kan worden

Een leerling die moeite heeft met reflecteren heeft medeleerlingen nodig die:

 • In staat zijn om te reflecteren.
 • Complimenten kunnen geven.

Een leerling die moeite heeft met reflecteren heeft een onderwijsomgeving nodig die:

 • Duidelijk, gestructureerd en voorspelbaar is.
 • Aansluit bij het niveau en de interesses van de leerling.
 • Uitdaagt tot reflectie op inhoud en proces.

Een leerling die moeite heeft met reflecteren heeft onderwijsmateriaal nodig dat:

 • Zelfcorrigerend is.
 • Uitdaagt tot reflectie op inhoud en proces.

Wat ga je doen? 

Hoe ga je het realiseren?