[School PO]

Sector(en)

 • Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE)
 • Primair onderwijs (PO)
  • Basisonderwijs

Onderwijsaanpassingen PO

 • Compacten en verrijken
  • Rekenen
  • Taal
  • Wereldoriëntatie
 • Versnellen
  • Binnen één of meerdere vakken door inhouden aan te bieden uit hogere leerjaren
  • Overslaan van een groep
 • [+ Overige onderwijsaanpassingen om in te vullen]

Aanvullend aanbod en begeleiding PO

 • Peergroeponderwijs (plusklas, verrijkingsgroep)
 • Gebruik digitale leeromgeving
  • Acadin
 • Vrijstelling regulier aanbod voor buitenschoolse activiteiten
 • [+ Andere vormen van aanvullend aanbod en begeleiding]

Omvang peergroup

 • 3 - 4 uur

Organisatie peergroup

 • Bovenschools

Groepen PO

 • Groep 1
 • Groep 2
 • Groep 3
 • Groep 4
 • Groep 5
 • Groep 6
 • Groep 7
 • Groep 8

Naam peergroup

[Naam van de peergroep (plusklas, verrijkingsgroep)]

Website peergroup

Doorgaande lijn PO

 • Vve-Po
 • Po-vo

Inhoud doorgaande lijn PO

 • Inhoudelijke aansluiting
 • Schriftelijke/digitale overdracht
 • Terugkoppeling naar aanleverende partij
 • Warme overdracht

Aandacht voor talentontwikkeling en begaafdheid

 • Het maakt onderdeel uit van onze visie op onderwijs en is zichtbaar in de schoolpraktijk
 • Er heeft teamscholing plaats gevonden op dit thema
 • Er vindt hierover regelmatig bij- of nascholing plaats
 • Er is tenminste één gespecialiseerd teamlid op het gebied van begaafdheid
 • Tenminste één teamlid wordt hiervoor met tijd en geld gefaciliteerd
 • [+ Andere manier waarop hier aandacht aan wordt besteed]

Profilering PO

 • Begaafdheidsprofielschool
 • Excellente school
 • Vindplaatsschool wetenschap en techniek
 • Voltijds HB onderwijs
 • [+ Andere vorm van profilering]

Toelichting

[Hier kan vermeld worden op welke manier uw organisatie aandacht besteed aan talentontwikkeling en begaafdheid]

HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties