JansonAdvies

Sector(en)

 • Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE)
 • Primair onderwijs (PO)
  • Basisonderwijs
  • Speciaal basisonderwijs
 • Hoger beroepsonderwijs (HBO)

Type instantie

 • Eigen praktijk
 • Onderwijsadviesbureau
 • Opleidingsinstituut

Diensten

 • Ontwikkeling lesmethoden en –materialen
 • Opleiding voor onderwijsprofessionals
 • Schoolbegeleiding en advisering
  • Coaching
  • Schoolontwikkeling
 • Mijn focus ligt op leerprocessen: wat is nodig om leerlingen te laten leren en wat hebben leraren nodig om dat mogelijk te maken? Daarbij is het handig dat ik zowel expertise heb op het gebied van begaafdheid en talentontwikkeling, als op de inhoud van vakgebieden als rekenen, taal/lezen/spelling en wereldoriëntatie. Professionalisering en schoolontwikkeling gaan in alle gevallen samen. Dit geldt zeker voor de professionalisering en coaching die ik verzorg voor teams die niet meer willen werken met leerstofjaarklassen en daarom ook geen methoden meer volgen. Dit verzorg ik door het hele land en ook op voltijd hb-onderwijs. Ik heb o.a. de didactiek Op zoek naar letters ontwikkeld. Dit is een benadering die ook voor taalvaardige leerlingen aantrekkelijk is, doordat niet inprenten, maar herkennen en begrijpen uitgangspunten zijn.

Expertise

 • Executieve functies
 • Gespreksvoering met kinderen
 • Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong
 • Leer- en werkstrategieën
 • Leerkrachtcompetenties op het gebied van begaafdheid en talentontwikkeling
 • Meervoudige Intelligentie
 • Motivatie
 • Onderpresteren
 • Onderwijsaanpassingen
 • Opbrengstgericht werken/ Handelingsgericht werken
 • Oplossingsgericht werken
 • Organisatie en beleid
 • Signaleren en vaststellen onderwijs/ begeleidingsbehoeften
 • vakspecifieke didactiek op het gebied van taal (incl. lezen, grammatica en spelling) rekenen/wiskunde en thematisch onderwijs
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties