Binnen onderwijs: Primair onderwijs

Primair onderwijs

Excellent onderwijs doet recht aan verschillen.

Dit vraagt om onderwijsprofessionals die vanuit een rijke leeromgeving doelgericht  kunnen inspelen op de capaciteiten, interesses en behoeften van alle leerlingen. Om dit te realiseren zijn schoolbrede onderwijsaanpassingen noodzakelijk die ook ruimte bieden om in te spelen op individuele onderwijsbehoeften.

Visie, draagvlak, deskundigheid en faciliteiten van de school vormen hiervoor de basis.

 

.

1. Waar staan wij nu?

Beeld van de leerling

 • Hoe brengen wij onze leerlingen in beeld?
 • Op welke manier maken wij optimaal gebruik van alle beschikbare subjectieve en objectieve gegevens?
 • Weten wij welke leerlingen in potentie excellente prestaties kunnen leveren en op welke gebieden?
 • Hebben wij op leerlingniveau inzicht in factoren die talentontwikkeling belemmeren?
 • Wat zijn onze bereikte resultaten op leerlingniveau?

Onderwijsaanpassingen en voorzieningen

 • Welke differentiatie in aanbod en begeleiding bieden wij en hoe is dit bij ons georganiseerd?
 • Hoe spelen wij specifiek in op gesignaleerde begaafdheidskenmerken?
 • Hoe betrekken wij leerlingen bij hun eigen leerproces?
 • Hoe gaan wij om met verschillen in het profiel van leerlingen?
 • Wat bieden wij leerlingen met zowel kenmerken van begaafdheid als kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen?

Inbedding

 • Op welke manier sluit wat wij doen aan op onze visie op talentontwikkeling?
 • Hoe is ons beleid ingebed binnen ons onderwijs en vastgelegd in het zorgplan?
 • In hoeverre maken wij het onderwijs rijk en betekenisvol voor alle leerlingen? Welke doelen stellen wij?
 • Hoe benutten wij andere personen en instanties in onze omgeving?

Deskundigheid

 • Over welke competenties en expertise beschikken wij binnen- en bovenschools op het gebied van excellentie en (hoog)begaafdheid?
 • Hoe leren wij van elkaar en anderen?
 • Hoe is (na)scholing geborgd?

Kwaliteit van de ondersteuning

 • Hoe geschikt zijn onze huidige methoden?
 • Over welke middelen en begeleidingsmogelijkheden beschikken wij om verrijkend onderwijs vorm te geven?
 • Hoe en door wie worden leraren die dat nodig hebben bij ons ondersteund?

Wat zijn onze sterke punten en welke knelpunten tekenen zich af n.a.v. bovenstaande vragen?

HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties