Binnen onderwijs: Primair onderwijs

Primair onderwijs

Excellent onderwijs doet recht aan verschillen.

Dit vraagt om onderwijsprofessionals die vanuit een rijke leeromgeving doelgericht  kunnen inspelen op de capaciteiten, interesses en behoeften van alle leerlingen. Om dit te realiseren zijn schoolbrede onderwijsaanpassingen noodzakelijk die ook ruimte bieden om in te spelen op individuele onderwijsbehoeften.

Visie, draagvlak, deskundigheid en faciliteiten van de school vormen hiervoor de basis.

 

.

Checklist Begaafdenwijzer PO

Wat is de huidige stand van zaken? Welke aandachtspunten zijn een punt voor verdere ontwikkeling?

De digitale checklist (Hoog)begaafdenwijzer Basisonderwijs geeft de verschillende aandachtspunten weer bij het opstellen, implementeren en vastleggen van beleid voor (hoog)begaafde leerlingen in het basisonderwijs en biedt - eenmaal ingevuld - inzicht in de huidige stand van zaken op uw school.

De (digitale) checklist '(Hoog)begaafdenwijzer Basisonderwijs' is ontwikkeld door SLO (2007; 2010) in overleg met leerkrachten van (hoog)begaafde kinderen, intern begeleiders en onderwijsadviseurs. De checklist bestaat uit vijf onderdelen, die in onderstaand overzicht zijn weergegeven en beknopt worden toegelicht.

  Onderdeel Betreft
1.

Algemene randvoorwaarden

visie, draagvlak, deskundigheid alle teamleden, beschikbaarheid specifieke expertise, facilitering

2.

Signalering en het vaststellen van (onderwijs)behoeften

vereiste deskundigheid, analyse van beschikbare subjectieve en objectieve gegevens afkomstig van diverse informatiebronnen, doelgerichte verzameling van aanvullende gegevens, gericht op het vaststellen van onderwijsbehoeften, borging doorgaande lijn
3.

Aanpassingen in onderwijsaanbod en begeleiding

inzet ict, versnellen, compacten, verrijking binnen de eigen groep, verrijking buiten de eigen groep (verijkingsklas)
4.

Evaluatie

evaluatie op leerlingniveau en op schoolniveau
5.

Het opstellen van een beleidsstuk

informatie in schoolgids, diverse aandachtspunten voor de inhoud van het zorg-/beleidsplan

Via een Excel-bestand kunt u bij de verschillende items, die per (sub)onderdeel van de checklist genoemd worden, invullen wat de mate van realisatie is, in hoeverre het belangrijk wordt gevonden en of het een ontwikkelpunt is, eventueel voorzien van een toelichting. Op basis van de ingevulde antwoorden wordt dan automatisch een schoolrapportage gegenereerd, waarin de huidige stand van zaken overzichtelijk wordt weergegeven. Dit is handig om bijvoorbeeld te bepalen welke vervolgstappen gewenst zijn.

De digitale checklist kan ook als werkdocument gebruikt worden. Door de voortgang bij te houden, heeft u altijd een actueel overzicht van de situatie met betrekking tot onderwijs en beleid voor (hoog)begaafde leerlingen op uw school!

HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties