Primair onderwijs

Verrijkend onderwijs spreekt talenten aan en doet recht aan verschillen.

Dit vraagt om onderwijsprofessionals die vanuit een rijke leeromgeving doelgericht  kunnen inspelen op de capaciteiten, interesses en behoeften van alle leerlingen. Om dit te realiseren zijn schoolbrede onderwijsaanpassingen noodzakelijk die ook ruimte bieden om in te spelen op individuele ontwikkelingsbehoeften.

Visie, draagvlak, deskundigheid en faciliteiten van de school vormen hiervoor de basis.

 

.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Organisatie

Er zijn plusgroepen die binnen de school zelf georganiseerd worden, particuliere plusgroepen en er zijn bovenschoolse plusgroepen. Vooral de bovenschoolse plusgroepen hebben een curatief karakter en zijn afgestemd op de behoeften van leerlingen die intensievere ondersteuning nodig hebben om optimaal te kunnen functioneren. Naarmate de behoeften van de leerlingen complexer zijn, zal ondersteuning intensiever en de mate van specialisatie van de begeleiders groter moeten zijn.

Het mag duidelijk zijn dat bij de toelating voor deelname tot een plusgroep niet alleen naar prestaties gekeken kan worden, zijnde schoolse prestaties of intelligentiequotiënt, maar dat een brede scope aan kindkenmerken, zowel kwaliteiten als uitdagingen, worden meegenomen. Juist ook voor onderpresteerders of leerlingen met kenmerken van gedrags- en/of leerproblemen kan een plusgroep een rijke ervaring zijn, waardoor zij weer zin krijgen in leren en een meer positief zelfbeeld kan ontstaan.

Deelname aan een deeltijd plusgroep vertaalt zich vaak naar een meer positief functioneren in de eigen groep, mits de eigen groepsleerkracht positief tegenover deelname aan de plusgroep staat. Erkenning van dit belang en een goede afstemming tussen het aanbod en de begeleiding in de plusgroep en de eigen groep dragen bij aan de effectiviteit voor de leerling.

Een goede manier om de attitude en de deskundigheid van de groepsleerkracht positief te beïnvloeden, is het faciliteren van het éénmalig of meerdere keren meedraaien van de groepsleerkracht in de plusgroep en het organiseren van uitwisselingsbijeenkomsten tussen de begeleider van de plusgroep en de groepsleerkrachten van de leerlingen uit de plusgroep.