Primair onderwijs

Verrijkend onderwijs spreekt talenten aan en doet recht aan verschillen.

Dit vraagt om onderwijsprofessionals die vanuit een rijke leeromgeving doelgericht  kunnen inspelen op de capaciteiten, interesses en behoeften van alle leerlingen. Om dit te realiseren zijn schoolbrede onderwijsaanpassingen noodzakelijk die ook ruimte bieden om in te spelen op individuele ontwikkelingsbehoeften.

Visie, draagvlak, deskundigheid en faciliteiten van de school vormen hiervoor de basis.

 

.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Meerwaarde

In verschillende beleidsnotities wordt de plusklas als één van de mogelijke onderwijsaanpassingen genoemd. Ook binnen het ondersteuningscontinuüm van Passend Onderwijs wordt de plusklas als een mogelijke voorziening genoemd om recht te doen aan verschillen. Het is aan de scholen, besturen en samenwerkingsverbanden zelf om de keuze te maken voor peergroeponderwijs. Ook de vorm waarin zij het organiseren (binnen- en/of bovenschools, deeltijd en/of voltijd) is een eigen keuze.

Wat betreft de financiering, zijn er geen subsidiemogelijkheden; samenwerkingsverbanden en besturen kunnen er voor kiezen om de gelden die bestemd zijn voor passend onderwijs te gebruiken om één of meerdere plusgroepen, deeltijd en/ of voltijd in te richten als manier om óók recht te doen aan extra ondersteuningsbehoeften van begaafde leerlingen.

Uit diverse (praktijk)onderzoeken blijkt de ervaren en bewezen meerwaarde van peergroeponderwijs met name te bestaan in het ontmoeten van gelijkgestemden. In diverse onderzoeken geven de conclusies aan dat deelname de ontwikkeling in welbevinden en motivatie, in sociale, emtionele en metacognitieve vaardigheden positief bevordert.