Blog

Naar beter toegeruste leraren en schoolleiders

Docenten en schoolleiders voelen zich onvoldoende toegerust. Staatssecretaris Dekker stelt in zijn kamerbrief mogelijke oplossing voor.
Profielfoto van Desirée Houkema
2 september 2013 | 3 minuten lezen

Discussieer mee en geef je mening!

Docenten en schoolleiders voelen zich onvoldoende toegerust. Daarom stelt staatssecretaris Dekker in zijn kamerbrief de volgende mogelijkheden voor om te bereiken dat leraren en schoolleiders beter toe te rusten.

 

Leraren toerusten

Talent vraagt om een goede docent, die in staat is ook de betere leerlingen de aandacht te geven die ze nodig hebben. Leerlingen worden meer uitgedaagd als de inhoud, methodiek en didactiek aansluit bij hun niveau. In de opleidingen moet meer aandacht komen voor deze vormen van differentiatie. Dit sluit aan bij de bredere ambitie van het kabinet op het gebied van opbrengstgericht werken en de inspanningen van het kabinet gericht op het verder versterken van de kwaliteit van zittende en toekomstige leraren. In het bijzonder gaat het daarbij om het omgaan met verschillen tussen leerlingen en dus ook met toptalenten. Het is belangrijk om te kijken naar bekwaamheidseisen en specifieke vaardigheden die hiervoor nodig zijn.

De minister van OCW en ik informeren u uiterlijk op de Dag van de Leraar (5 oktober 2013) over de integrale lerarenagenda. De lerarenagenda beoogt leraren nog beter toe te rusten op de uitdagingen die op hen afkomen.

Een aantal pabo’s besteedt specifiek aandacht aan toptalenten door in het curriculum keuzeminoren over begaafdheid aan te bieden. Dit najaar wisselen pabo’s en lerarenopleidingen kennis en ervaringen uit over het integraal verwerken van aandacht voor toptalenten in het curriculum van de opleidingen. Ik ondersteun dit initiatief van harte.

Leraren kunnen ook veel van elkaar leren. Door hun klaslokalen open te stellen voor hun collega’s en met elkaar in gesprek te gaan over lesmethoden, didactiek en omgaan met talenten. Leren door te observeren en ervaringen te delen.

Docentontwikkelteams
Het Junior College Utrecht (JCU), een samenwerkingsverband tussen de faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht en 29 scholen voor voortgezet onderwijs, heeft goede ervaringen met docentontwikkelteams (DOT’s). In deze teams werken universitaire docenten en bètadocenten van
scholen in het voortgezet onderwijs samen aan het ontwikkelen van uitdagend lesmateriaal. Ze wisselen ervaringen en ideeën uit en geven feedback op elkaars materiaal, dat ze zelf en door anderen laten uitproberen. De teams worden begeleid door een onderwijsontwikkelaar van het JCU. In totaal nemen er 80 docenten deel aan de DOT’s. Ze werken samen met talentvolle bètaleerlingen, die (mede) zorgen voor uitstraling naar andere leerlingen.

Leren van elkaar

Het scholenveld is initiatiefrijk en verschillende scholen lopen voorop in het bieden van uitdagend onderwijs aan toptalenten. De omslag naar een cultuur waarin ook de beste leerlingen de aandacht krijgen die ze nodig hebben is ingezet. Maar we zijn er nog niet. Naast de voorlopers zijn er ook nog veel scholen die onvoldoende op de hoogte zijn van de mogelijkheden om talenten beter te ondersteunen. Schoolleiders geven zelf aan dat ze op dit punt nog veel van elkaar kunnen leren.

In acht regionale talentnetwerken ondersteunen het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) en School aan Zet scholen in het funderend onderwijs bij het invullen van maatwerk voor toptalenten. In ieder talentnetwerk is voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs een expert beschikbaar die vragen beantwoordt, professionals met elkaar in contact brengt en informatie over talent deelt. Deze experts organiseren ook regionale talentbijeenkomsten, waar leraren, schoolleiders, maar ook het bedrijfsleven en de wetenschap kennis, ervaringen en materiaal kunnen uitwisselen.

www.talentstimuleren.nl
Alle informatie over het herkennen en motiveren van talent wordt beschikbaar gesteld op www.talentstimuleren.nl. Dit informatiepunt bevat lesmateriaal, good practices en uitkomsten van onderzoek. Op een forum kunnen leraren en schoolleiders, maar ook leerlingen en ouders met elkaar in contact komen om do’s en dont’s op het gebied van onderwijs aan talenten uit te wisselen.

 

Voor een goed aanbod voor toptalenten is het niet alleen belangrijk om te weten wat er mogelijk is, maar ook wat werkt. In het onderzoeksprogramma ‘Excellentie in het onderwijs’ van de Programmaraad voor het Onderwijsonderzoek (PROO) van NWO is €1,6 miljoen geïnvesteerd in onder andere effectonderzoek naar maatwerk voor talentvolle leerlingen. In het basisonderwijs wordt het onderwijs voor talentvolle leerlingen vaak in plusklassen georganiseerd, waarbij de leerlingen een aantal uren per week apart les krijgen. Ik laat onderzoeken hoe deze plusklassen het best kunnen worden ingericht, zodat ze zo veel mogelijk rendement hebben voor de leerlingen.

Dekker roept nadrukkelijk op het debat over deze en nieuwe ideeën met betrokken partijen in het onderwijs te voeren.
Wat vind jij van deze ideeën? Zie je nog meer of andere mogelijkheden? Plaats hier je reactie!

Gerelateerde items

Reageer ook op de andere blogs met ideeën die genoemd zijn in de kamerbrief

  Naar uitdagend onderwijs
  Naar onderwijs waarin presteren loont

Profielfoto van Jeroen Kok
11 jaar geleden
Profielfoto van Jeroen Kok
11 jaar geleden

Wat een verademing, aandacht voor toptalent in Nederland, zelfs door het ministerie!
Niet meer dat bekrompen gedoe van "de gulden middenweg" en "gelijke kansen voor iedereen"!

Ook kinderen die behoefte hebben aan uitdaging en aandacht komen nu eindelijk eens echt onder de aandacht. Niet alleen de 135+ kinderen, die zelfstandig kunnen werken, maar ook de andere talenten hebben recht op een passend onderwijsprogramma. Stop de focus op de modale groep en het investeren van alle overige aandacht om alle kinderen een gemiddelde scoren te laten halen! Nu is het tijd voor het daadwerkelijk ontwikkelen van de kenniseconomie in Nederland. En wat kun je dan beter doen om te investeren in juist die groep waar het meeste rendement te halen is? Ook zij verdienen aandacht voor hun talent!

Nu de scholen nog tover de streep krijgen voor een integrale aanpak van plusbeleid! Passend onderwijs voor iedereen en voor scholen waar het nog niet geregeld is: wie de schoen past....

Jeroen Kok