Havo/vwo

Aandacht voor talent vraagt om een gevarieerd onderwijsaanbod dat recht doet aan verschillen. Daarnaast is goede begeleiding essentieel. Nu eens ligt het accent op onderwijsaanpassingen voor de -in potentie- beste leerlingen, dan weer op ontwikkeling van specifieke talenten bij toptalenten. Iedere school maakt keuzes. Informatie, praktijkvoorbeelden, voorbeelden van arrangementen en tools voor schoolontwikkeling ondersteunen u bij het maken van keuzes.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Checklist Begaafdenwijzer VO

Wat is de huidige stand van zaken? Welke aandachtspunten zijn er voor de verdere ontwikkeling?

De digitale checklist (Hoog)begaafdenwijzer voortgezet onderwijs geeft de verschillende aandachtspunten weer bij het opstellen, implementeren en vastleggen van beleid voor (hoog)begaafde leerlingen in het voortgezet onderwijs en biedt - eenmaal ingevuld - inzicht in de huidige stand van zaken op uw school.

De checklist '(Hoog)begaafdenwijzer voortgezet onderwijs' is gebaseerd op de checklist '(Hoog)begaafdenwijzer basisonderwijs' (SLO 2007;2010). Op basis hiervan is een aangepaste versie voor het voortgezet onderwijs samengesteld. De checklist bestaat uit vijf onderdelen, die in onderstaand overzicht zijn weergegeven en beknopt worden toegelicht.

 

Onderdeel

Betreft

1.

Algemene randvoorwaarden

visie, draagvlak, deskundigheid alle teamleden, beschikbaarheid specifieke expertise, facilitering

2.

Signalering en het vaststellen van (onderwijs)behoeften

vereiste deskundigheid, analyse van beschikbare subjectieve en objectieve gegevens afkomstig van diverse informatiebronnen, doelgerichte verzameling van aanvullende gegevens, gericht op het vaststellen van onderwijsbehoeften, borging doorgaande lijn

3.

Aanpassingen in onderwijsaanbod en begeleiding

verbreden, versnellen, verrijken, differentiatie, verrijking buiten de les of klas

4.

Evaluatie

evaluatie op leerlingniveau en op schoolniveau

5.

Het opstellen van een beleidsstuk

informatie in schoolgids, diverse aandachtspunten voor de inhoud van het zorg-/beleidsplan

Via een Excel-bestand kunt u bij de verschillende items, die per (sub)onderdeel van de checklist genoemd worden, invullen wat de mate van realisatie is, in hoeverre het belangrijk wordt gevonden en of het een ontwikkelpunt is, eventueel voorzien van een toelichting. Op basis van de ingevulde antwoorden wordt dan automatisch een schoolrapportage gegenereerd, die de huidige stand van zaken overzichtelijk weergeeft en die u helpt om eventuele vervolgstappen te bepalen.

De digitale checklist kan ook als werkdocument gebruikt worden. Door de voortgang bij te houden, heeft u altijd een actueel overzicht van de situatie met betrekking tot onderwijs en beleid voor (hoog)begaafde leerlingen op uw school.