Binnen onderwijs: Havo/vwo

Havo/vwo

Aandacht voor talent vraagt om een gevarieerd onderwijsaanbod dat recht doet aan verschillen. Daarnaast is goede begeleiding essentieel. Nu eens ligt het accent op onderwijsaanpassingen voor de -in potentie- beste leerlingen, dan weer op ontwikkeling van specifieke talenten bij toptalenten. Iedere school maakt keuzes. Informatie, praktijkvoorbeelden, voorbeelden van arrangementen en tools voor schoolontwikkeling ondersteunen u bij het maken van keuzes.

Olympiade School

Olympiades zijn bij uitstek geschikt voor leerlingen die meer aankunnen dan de gemiddelde leerling en dan vooral op een bepaald vakgebied. SLO is de overkoepelende coördinator van acht nationale olympiades en is inhoudelijk betrokken bij de organisatie van zes olympiades. De olympiades zijn jaarlijkse wedstrijden in exacte vakken waar alle scholieren in de bovenbouw van havo en vwo aan mee kunnen doen. Het gaat om de volgende olympiades:

 • International Junior Science Olympiad (IJSO)
 • European Union Science Olympiad (EUSO)
 • Aardrijkskunde Olympiade
 • Biologie Olympiade
 • Informatica Olympiade
 • Natuurkunde Olympiade
 • Scheikunde Olympiade
 • Wiskunde Olympiade

Een school kan om verschillende redenen meedoen aan olympiades. Zo kun je als school ervoor kiezen om bij het ene vak te opteren voor een olympiade voor toptalent, terwijl je bij de andere olympiade gaat voor klassikaal meedoen:

Olympiades voor Toptalent: GAAN VOOR GOUD

De daarbij behorende visie van de school:
De school biedt de toptalenten de mogelijkheid om de (inter)nationale uitdaging op het desbetreffende vakgebied aan te gaan. Leerlingen kunnen en mogen excelleren. De competitie met leeftijdgenoten geeft hen niet alleen een vakinhoudelijke boost maar zorgt ook voor positieve zelfwaardering. Je mag trots zijn op het uitblinken in een bepaald bètavak. Elke leerling mag zich in principe voor elke olympiade aanmelden. Aanmelding is niet vrijblijvend, je doet immers mee aan een competitie. Het meedoen aan een olympiade kan dienen als prikkel bij het kiezen van een vervolgstudie.

Olympiades voor allen! MEEDOEN IS BELANGRIJKER DAN...

De daarbij behorende visie van de school:
Het meedoen aan de landelijke olympiades is aanleiding om de verschillende olympiadevakken extra in de spotlights te zetten. Iedereen mag meedoen, het gaat vooral om het plezier, hoewel het natuurlijk een landelijke competitie is en blijft. Wanneer je met de hele school meedoet, zullen ook tot dan onontdekte talenten meer kans hebben om zichtbaar te worden.

Leerlingen kunnen al vanaf de onderbouw gestimuleerd worden om mee te doen aan de (junior)olympiades. Een brede basis in de onderbouw zorgt wellicht voor nog meer enthousiasme in de bovenbouw.

Keurmerk Olympiadeschool

Om voor voor het keurmerk Olympiade School in aanmerking te komen moet een school aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. De school biedt gedurende minimaal drie jaar de benodigde faciliteiten om mee te doen aan minimaal vijf olympiades, waarvan minimaal vier tweede fase olympiades.
 2. De school heeft de afgelopen drie jaar aan minimaal drie olympiades meegedaan.
 3. Elke leerling mag zich in principe voor elke olympiade aanmelden en krijgt daarvoor de benodigde faciliteiten.
 4. Elke leerling - met in zijn vakkenpakket één of meer olympiade vakken - wordt uitgedaagd aan een of meer olympiades mee te doen.
 5. Het meedoen aan olympiades is op enigerlei wijze ingebed in het leerplan. De school regelt op welke wijze een leerling een olympiade kan opnemen in het PTA.
 6. De school maakt het belang van deelname aan olympiades zichtbaar door in het schoolbeleidsplan een paragraaf over de olympiades op te nemen, waarin informatie wordt gegeven over de visie van de school op deelname aan olympiades, over faciliteiten voor personeel en leerlingen en de manier waarop hierover met belanghebbenden wordt gecommuniceerd.
 7. In het communicatieplan van de school is een aparte paragraaf opgenomen over het meedoen aan de olympiades in het kader van Talentontwikkeling.
 8. De school wijdt een paragraaf in de schoolgids (programmaboekje/website) aan deelname aan olympiades.
 9. Namens de school is één persoon verantwoordelijk voor de coördinatie van de olympiades. Hij of zij draagt zorg voor:
  • de interne- en externe communicatie over de olympiades
  •  tijd binnen het rooster en ruimte in de school
  • de werving voor olympiades
  • de aanmelding van de leerlingen
  • het aanbieden van oefenmateriaal en het bieden van ondersteuning aan de leerlingen

Meer informatie over de Olympiades en het keurmerk Olympiade School.

HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties