Binnen onderwijs: Havo/vwo

Havo/vwo

Aandacht voor talent vraagt om een gevarieerd onderwijsaanbod dat recht doet aan verschillen. Daarnaast is goede begeleiding essentieel. Nu eens ligt het accent op onderwijsaanpassingen voor de -in potentie- beste leerlingen, dan weer op ontwikkeling van specifieke talenten bij toptalenten. Iedere school maakt keuzes. Informatie, praktijkvoorbeelden, voorbeelden van arrangementen en tools voor schoolontwikkeling ondersteunen u bij het maken van keuzes.

Verdiep je talent!

Talentontwikkeling voor alle leerlingen. Leerlingen kunnen hun talent binnen een specifiek interessegebied ontwikkelen. De inhoud van de talentlessen is gerelateerd aan de kerndoelen, eindtermen en/of de preambule.

Arrangementen die binnen het kwadrant 'Verdiep je talent' vallen, zijn niet gekoppeld aan een specifiek schoolprofiel of slechts toegankelijk voor een selecte groep leerlingen. De arrangementen zijn in principe toegankelijk voor álle leerlingen op basis van motivatie, interesses en/ of prestaties in specifieke vakken of vakdomeinen op havo en vwo. Het gaat vaak om differentiatie in de klas.

De verrijking wordt binnen de vakken door de docenten zelf gemaakt en/ of begeleid. Meestal vallen de doelen binnen de kerndoelen van de onderbouw of de eindtermen van de examenvakken. Vaak gaat het om een andere manier van lesgeven, een didaktiek waarbij de leerling meer zelfverantwoordelijk leert werken, eigen keuzes kan maken en werkt aan denkvaardigheden als creatief denken, aan algemene vaardigheden als samenwerken, leiding nemen en communiceren, en aan metacognitieve vaardigheden. Daarnaast kan er zeker ook sprake zijn van inhoudelijke verdieping.

Het belangrijkste voorbeeld van een dergelijk arrangement is 'Vakspecifieke verrijking' (via de link zijn van alle vakken veel voorbeelden te vinden voor vakspecifiek verrijken onderbouw havo/ vwo).

Docenten stemmen het verrijkend aanbod tijdens hun les binnen hun vak af op de kwaliteiten van talentvolle leerlingen. Zo worden deze leerlingen uitgedaagd een stap verder te zetten. Belangrijke randvoorwaarde om vakspecifieke verrijking te laten slagen, is effectief klassenmanagement. Selectie van leerlingen vooraf is lang niet altijd nodig; het rijke onderwijsaanbod maakt het juist mogelijk dat talenten van leerlingen zichtbaar worden, ook daar waar men het niet verwacht. Wanneer er zo naar vakspecifieke verrijking gekeken wordt, helpt het de leerling verder, in het leerproces én de persoonlijke ontwikkeling.

Schoolportretten
Excellentieprogramma voor talentvolle leerlingen in de bovenbouw havo. (dit excellentieprogamma betreft ook de kwadranten 'Profileer je talent' en 'Ontdek je talent') Goois Lyceum Bussum
GUTS: Gedifferentieerd Uitdagen van Talent op School, onderbouw havo en vwo. Wolfert Tweetalig Rotterdam
In deze video vertellen docenten hoe zij hun onderwijs hebben aangepast in hun eigen klas en hiermee alle leerlingen uitdagen hun talent te ontwikkelen.

Bonhoeffer College Castricum

HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties