Nieuwsoverzicht

Brief en twaalfde voortgangsrapportage passend onderwijs naar Tweede Kamer

26 juni 2018

Op veel plekken wordt hard gewerkt om kinderen en jongeren goed te ondersteunen en daar komen mooie dingen uit voort. Tegelijkertijd zijn er nog verbeteringen nodig. Dat concludeert minister Slob in zijn brief over passend onderwijs die hij op 25 juni 2018 aan de Tweede Kamer aanbod. Daarbij voegde hij ook de twaalfde voortgangsrapportage over passend onderwijs toe.

(Hoog)begaafdheid binnen passend onderwijs

Een aantal punten uit de kamerbrief m.b.t. (hoog)begaafdheid binnen passend onderwijs:

  • Subsidieregeling vanaf 2019:
    In het regeerakkoord is opgenomen dat er vanaf 2019 structureel 15 miljoen beschikbaar komt voor onderwijs(ondersteuning) aan (hoog)begaafde leerlingen. Deze middelen worden via een subsidieregeling beschikbaar gesteld aan de samenwerkingsverbanden. Door deze regeling kunnen samenwerkingsverbanden samen met de schoolbesturen in de regio bestaande of nieuwe initiatieven op scholen voor primair en voortgezet onderwijs opzetten of verder uitbouwen, organiseren en bekostigen. Het streven is om de subsidieregeling nog dit jaar te publiceren en begin 2019 te beschikken op de binnengekomen aanvragen.
  • Ouderbijdragen voor toelating tot onderwijs (waaronder voltijds hoogbegaafdenafdeling) niet toegestaan:
    De toelating van leerlingen tot het onderwijs mag niet afhankelijk worden gesteld van een ouderbijdrage aldus artikel 40, eerste lid WPO en artikel 27, tweede lid WVO. De achtergrond van deze bepalingen is dat het onderwijs, dat uit publieke middelen wordt bekostigd, gratis toegankelijk moet zijn voor alle kinderen in Nederland. Dit geldt ook voor eventuele voorzieningen voor (hoog)begaafde leerlingen daar waar in de onderwijsbehoefte wordt voorzien van deze leerlingen. Dit blijkt uit een uitspraak van de Raad van State op 7 februari 2018.
    Ook de extra kosten voor een aparte afdeling voor (hoog)begaafde leerlingen mogen geen reden zijn om een verplichte ouderbijdrage te vragen. Het is aan het samenwerkingsverband en het schoolbestuur om het onderwijs, waaronder ook het passend onderwijs, zo in te richten dat dit uit de daarvoor van overheidswege verstrekte middelen kan worden bekostigd, aldus de Raad van State.  

»  Lees meer over de Twaalfde voortgangsrapportage op de website Passend Onderwijs

783
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties