Dubbel bijzondere leerlingen: Fabels en feiten, wetenschap en praktijk, en hoe nu verder?

Wanneer:
    • 13:45 - 16:45 - ( 31 / 31 )
Spreker(s): Agnes Burger-Veltmeijer (Workshopleider)
Locatie: zaal 11

Dubbel-bijzondere ofwel twice-exceptional (2E) leerlingen hebben enerzijds zeer hoge intellectuele capaciteiten en/of hoge leerresultaten en anderzijds (kenmerken van) leer-, ontwikkelings- en/of gedragsproblemen. Sinds de invoering van het Passend Onderwijs heeft in Nederland de aandacht voor 2E een vlucht genomen.

Scholen en samenwerkingsverbanden worstelen met vragen over de identificatie en afgrenzing van deze leerlingen, het vaststellen van hun psycho-educatieve behoeften, de samenwerking met jeugdzorg en de werving van professionele expertise. Vooralsnog leidt dit binnen het po, so en v(s)o tot een versnippering van aan initiatieven om aan deze leerlingen passend onderwijs te bieden. Initiatieven en vormgeving van voorzieningen hangen vaak samen met een (al dan niet bewuste) onderliggende visie op hoogbegaafdheid en op 2E.

Er zijn in Nederland nog geen algemene richtlijnen, wat samenhangt met dat er (inter)nationaal nog steeds onvoldoende solide empirisch onderbouwde kennis is over de kenmerken van en afstemming op de onderwijsbehoeften van (vermoedelijke) 2E-leerlingen (zie onze NRO-rapportage nr. 405-18-631). Wel is na intensieve literatuurstudie duidelijke geworden dat voor de afstemming op psycho-educatieve behoeften bij (vermoedelijke) 2E-leerlingen een individuele benadering nodig is, waarbij zowel wat betreft de identificatie en diagnostiek als het afstemmen op onderwijsbehoeften ingezoomd wordt op zowel de sterke als zwakke ontwikkelingsaspecten.

Na een interactieve inleiding vanuit recente wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen, verkennen we in deze workshop hoe het zit met camouflage, misdiagnoses, onderpresteren en frustratie van talent van leerlingen met (kenmerken van) 2E, wat overeenkomsten en verschillen zijn tussen HB en 2E, hoe eenzijdige beeldvorming bij ouders en professionals een juiste afstemming in de weg kan zitten, en hoe voorzieningen vorm kunnen krijgen (inclusief of exclusief, binnen- of bovenschools, voltijd of deeltijd).
Dit doen we aan de hand van voorbeelden, het delen van ervaringen en de methodiek van systematisch denken en doen van de Sterkte en Zwakte Heuristiek. Ook wordt ingezoomd op het belang van de wederzijdse bevruchting van wetenschappelijk denken en praktisch doen.

Deze workshop biedt geen kant en klare recepten voor het handelen morgen in de praktijk. Wel biedt het de kans om te discussiëren over en oefenen met een andere manier van denken en doen, waarmee je je eigen werkwijzen en die binnen je school, praktijk of samenwerkingsverband, onder de loep kunt nemen.

De workshop staat open voor iedereen die geïnteresseerd is in het onderwijs (po, vo, so) aan en de begeleiding van (vermoedelijke) 2E-leerlingen. Het kan handig zijn als verschillende disciplines van een school of swv tegelijk deelnemen, zoals orthopedagoog/schoolpsycholoog plus ib-er/zorgcoördinator en (vak)docent.   

Agnes Burger-Veltmeijer is klinisch pedagoog, gz-psycholoog, en K&J-psycholoog specialist. Zij is gespecialiseerd in handelingsgerichte en classificerende diagnostiek en consultatie bij HB en 2E. In 2016 promoveerde Agnes op een proefschrift over handelingsgerichte diagnostiek bij leerlingen met (het vermoeden van) HB+autisme. Zij heeft de S&Z Heuristiek verder ontwikkeld en houdt zich bezig met onderwijsonderzoek naar 2E in samenwerking met onderzoekers van de Radboud Universiteit en Rijksuniversiteit Groningen. Agnes ontwikkelt en verzorgt post-wo- en post-hbo-nascholing voor professionals in onderwijs en jeugdzorg, en geeft presentaties over 2E op studiedagen en (inter)nationale conferenties.

Deelnemers

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid Limburg
MosaLira
OEC Trinamiek
PPO-Rotterdam
Sine Limite
De Drieslag
Carmen Liebrand
OBS Hogenkamp
Cathelijne Tesink
(onbekend)
Bernardinuscollege
Basisschool Talentrijk
GoedPresteren
OBD Noordwest
Anne Schiereck
Montessorischool Leidschenveen
Veluwse Onderwijsgroep
Daltonbasisschool de Horizon
Stichting Kom Leren, OBS Binnenstad
Montessoricollege Nijmegen
De Hasselbraam
Corrie Bakens
obs de Horizon
KOC Diensten
Nadine Kruijntjens
Bernard Lievegoed School
Kidy Ahlers
Ahlers Advies
Christiaan Huygens
Jeannette Wiltvank
(onbekend)
BS De Schouw
Grafisch Lyceum Utrecht
Ümmü Yaman
PPO Rotterdam
Sytske Blaauw
Sine Limite
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties