Oog voor begaafde (potentiële) thuiszitters

Wanneer:
    • 11:45 - 13:00 - ( 48 / 48 )
Spreker(s): Desirée Houkema (Sessieleider), Yvonne Janssen (Sessieleider)
Locatie: Zaal 10

"Een belangrijk doel van passend onderwijs is om het thuiszitten van leerlingen verder terug te dringen, zodat ieder opgroeiend kind een passende schoolloopbaan krijgt met de juiste ondersteuning op het juiste moment. Ondanks alle inspanningen van de afgelopen jaren, zitten er nog steeds te veel jongeren thuis." (zie website Passend onderwijs).  

Onder de (potentiële) thuiszitters zijn er ook begaafde kinderen en jongeren. Het bundelen van krachten is nodig om hierin verandering te brengen. Beschikbare expertise op het gebied van begaafdheid beter benutten door betere afstemming en samenwerking op dit gebied kan hieraan bedragen. Ook is het nodig om het bewustzijn en begrip te vergroten als het gaat om de manier waarop kenmerken van begaafde kinderen/jongeren van invloed (kunnen) zijn op hun innerlijke belevingswereld en op de interactie met de omgeving.

Wanneer er sprake is van (dreigende) schooluitval spelen veel factoren een rol die elkaar op een complexe manier beïnvloeden. Het ontstaan van problemen die uiteindelijk leiden tot schooluitval / thuis zitten, is een sluipend proces. In de zoektocht naar passende oplossingen is een systemisch perspectief noodzakelijk, waarbij de ontwikkeling van het kind in zijn/haar context centraal staat. Iedereen die een rol speelt in de begeleiding en ondersteuning heeft daarin een belangrijke rol. Hoe kun je samen met het kind, ouders, school, specialisten en anderen ervoor zorgen dat je de vicieuze cirkel doorbreekt en er weer een positieve ontwikkeling mogelijk is?

In deze sessie benutten we de ervaringen en casussen van deelnemers om tot meer inzicht te komen wat de risico- en succesfactoren zijn als het gaat om situaties van (dreigende) schooluitval, waarbij begaafdheid een rol speelt. Naar aanleiding hiervan verkennen we concrete oplossingsrichtingen en hoe we daarin krachten kunnen bundelen vanuit verschillende rollen (ouders, ondersteuningscoördinatoren, experts begaafdheid, zorgprofessionals, onderwijsprofessionals, jeugdhulpverleners, leerplichtambtenaren, onderwijsconsulenten, etc.).

Desirée Houkema leidt deze interactieve sessie. Zij is projectleider '(Hoog)begaafdheid binnen Passend onderwijs' bij het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO).  Daarnaast is zij ECHA-specialist in Gifted Education, psycholoog, (technisch) cognitiewetenschapper en SMPG facilitator (trainer) in het netwerk Peers4Parents.

Yvonne Janssen is projectmederwerker '(Hoog)begaafdheid binnen Passend onderwijs' bij het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO).  Daarnaast is zij onderwijsbegeleider, specialist begaafdheid, bij het Samenwerkingsverband po Apeldoorn en SMPG facilitator in het netwerk Peers4Parents.

Deelnemers

National Talent Centre of the Netherlands (NTCN)
Leids Initiatief voor Educatie
Saskia Zozmann
Passend Primair Onderwijs Rotterdam
EduSamWer / Spare-it
De Queeste
Bureau van Bodegom
Feniks Talent
SBO Diekmaat
Orthopedagogische Studiebegeleiding Nijmegen
Slinge Berkel
SWV PO2203
Openbaar Lyceum Zeist
IKC Floriant
Adviespraktijk Hoogbegaafdheid
Feniks Talent
De Begaafden Wijzer
HomeOnderwijsThema'sProfessionalsScholen & Organisaties