Activiteit

NTCN Webinar i.s.m. IMAGE over professionalisering m.b.t. begaafdheid

10 november
Donderdag 10 november 2022
16:00 tot 17:00
Profielfoto van Desirée Houkema
2 minuten lezen

Het landelijke onderzoek ‘IMpact of Activities in Gifted Education’ (IMAGE) brengt in kaart wat de impact is van de activiteiten die uitgevoerd worden om het onderwijs aan begaafde leerlingen te verbeteren in het kader van de OCW-subsidieregeling ‘Begaafde leerlingen in primair en voortgezet onderwijs’. Centraal staan de vragen: Wat werkt? En waardoor werkt het? IMAGE bestaat uit meerdere deelstudies. Bij de IMAGE-deelstudie gericht op professionele ontwikkeling wordt onderzocht wat de zin en onzin is van professionalisering, zowel in algemene zin als specifiek op het terrein van begaafdheid.

Professionaliseringsvormen verschillen van elkaar. Wat werkt en wat niet? Hoe kun je slim kiezen voor professionaliseringsactiviteiten waar je écht iets aan hebt? En welke rol speelt de schoolcultuur hierin? De inzichten die hierover vanuit praktijk en wetenschap bekend zijn, kunnen elkaar versterken.

Bij deze deelstudie wordt zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek gedaan onder leraren en schoolleiders. Wat weten we bijvoorbeeld vanuit literatuuronderzoek over kenmerken van professionalisering (in het algemeen) als het gaat om effectiviteit bevorderende en belemmerende factoren? Door hiervan op de hoogte te zijn, kun je als school meer ‘evidence-informed’ keuzes maken voor professionalisering, ook op het terrein van begaafdheid.

Verschillende aspecten spelen bij professionalisering een rol, zoals kennis, houding/attitude, competentiebeleving (inschatting van het eigen kunnen. self-efficacy). Om hier inzicht in te krijgen is er voor het kwantitatieve deel in de periode maart-oktober 2022 een startmeting uitgevoerd, waarbij data is verzameld onder schoolleiders, IB-ers, zorg-/ondersteuningscoördinatoren en leraren, zowel in primair als voortgezet onderwijs. Bij leraren is daarnaast het handelen in de klas met betrekking tot leerlingen met kenmerken van begaafdheid bevraagd. Ook is er gekeken naar de invloed die de schoolcultuur heeft: is er bijvoorbeeld sprake van een lerende cultuur en welke aandacht/prioriteit is er met betrekking tot het thema begaafdheid? En welke elementen van de schoolcultuur doen ertoe en hangen samen met attituden, competentiebeleving en het handelen in de klas?

Tijdens het webinar op 10 november nemen onderzoekers van deze deelstudie, Melissa in ’t Zandt en Lisette Hornstra, je mee in de bevindingen die tot nu toe zijn opgedaan vanuit het literatuuronderzoek en je wordt geïnformeerd over wat er vanuit het kwantitatieve onderzoek in kaart is/wordt gebracht. Na de presentaties door de IMAGE onderzoekers is er tijdens het webinar gelegenheid voor uitwisseling om de opgedane inzichten persoonlijk betekenisvol te maken. Op deze manier kun je voor jezelf en met elkaar onderzoeken wat voor jou werkt als het gaat om professionele ontwikkeling.

Deze activiteit wordt gefinancierd vanuit het project IMAGE. Binnen het IMAGE Consortium werken NTCN en CBO Talent Development samen met de andere consortiumpartners om opgedane kennis en inzichten vanuit het IMAGE project te benutten en te delen. Meer informatie over IMAGE is te vinden op www.imageproject.nl.

» Via de IMAGE website kun je dit webinar ook terugkijken bij de themapagina over Professionele ontwikkeling

De presentaties van Lisette en Melissa en de resultaten van de uitwisseling in break-out rooms vind je in bijgevoegde bestanden.

Deelnemers